Dine-in Set Menu/CNY 2023 MENU/Ala Carte Menu / Ala Carte Buffet Menu /

Chef’s Recommendation

SV Dine-in Set Menu 8-10pax Download

CNY MENU 2023

Ala Carte Buffet Menu 

 

Ala Carte Menu

 

Bento Set & Pizza & Appetizer

 

 

copyright 2023. Supreme Vege Pte Ltd All Rights Reserved